تراکت صحرا

تراکت صحرا

تراکت کباب صحرا

یکی از نکات مهم طراحی تراکت استفاده از تصاویر باکیفیت و شکلهای قابل توجه می باشد.این امر در شغل های مرتبط با موادغذایی بسیار حائز اهمیت است.
سپندار با طراحی نوین و مبتکرانه طراحی تراکت در اصفهان را در سریع ترین زمان انجام می دهد.